MANIFEST FOR LANDBRUG OG FØDEVARER I DANMARK
- rent vand i et renere miljø


JENS FISKER - formand for landbrugsfagligt netværk
I fremtidens fødevareproduktion vil formålet være at producere ud fra princippet om - bæredygtighed - En produktion, der er energi-neutral - og ikke forbruger mere energi end den, produktet bærer i sig - afgrødeomsætning af restprodukter f.eks. nedpløjning af halm og dyrkning af efterafgrøder/udlæg - ingen bare marker - vedvarende energi i produktionen (sol/vind) lagring af energi og biogas - nul-tolerance overfor kemiske giftstoffer i

De to begreber bæredygtighed og økologi skal herefter være hinandens forudsætning.- Ingen bæredygtighed ingen økologi og omvendt. Økologi/bæredygtighed er den eneste brugbare produktionsform for indeværende, der kan bane vejen for rent drikkevand og rent vand i åer, søer, fjorde og have og grobund for en sundere og mere livskraftig fauna (biodiversitet) på landet -

Økologi er bæredygtig produktion, baseret på sædskifte. Sprøjtefrit jordbrug. Og animalsk produktion uden profylaktisk, overall - medicinering med gode pladsforhold for de enkelte dyr - samt adgang til udendørs friarealer.

1) Økologisk/bæredygtig dyrkning og produktion.

2)Bæredygtig, vedvarende energibaseret produktion og drift -

3) Bæredygtig/økologisk biogas.

4)Bæredygtig/økologisk dyrevelfærd

5) Bæredygtig/økologisk fødevare-kvalitet.
Strategi :  
Ad1) Bæredygtig produktion. Det økologiske areal skal optimeres. Det kan gøres ved at tilbyde konkursramte landbrug en gældssanering (bankpakke for landbruget) uden tilbagebetalings pligt. Til gengæld forpligter de sig fremover til at producere økologisk. (servitut bestemt) og på mindre areal. Opdeling i mindre enheder på 50 til 100 ha. Jorden i denne udstykning kan sælges til nyetablering til unge landmænd. Der udarbejdes en egentlig saneringsplan for landbrugets vej mod økologisk produktion. Så alle kan stilles lige. Banker og kreditforeninger nedjusterer i øjeblikket lånene i sektoren med 11%. Det økonomiske tab vil på den lange bane kunne overvindes så hurtigt, at det ville udlignes af en egentlig opblomstring og udvikling i landområderne i form af følgeproduktioner, som: smed, maskinstation/forretning -(VE baseret forskning i maskinsektoren), slagteri, garveri, mejeri, købmand - bankfilial - posthus - læge - skoler, dag -pleje - markedsdage etc. - menneskene tilbage til jorden - mennesket tilbage til landet.

Ad2) Bæredygtig energi. Hver gård sin mølle. Hver gård sit anlæg - (150-250.000 kr.pr. mølle) Optimering af salgsprisen på egenproduktion af el til dieselbaserede værker, der svarer til gennemsnitsprisen i DK på el, samt etablering af buffere. (lagringsfaciliteter). Ingen afgift på VE-energi. Udbygning af solvarme. El baserede maskiner.

Ad3) Bæredygtig Biogas -Stop import af protein fra U-lande. Danske landmænd er med til at producere og importere 30 millioner tons gmo-soja fra S.Amerika. Dyrkningen - slår fattige arbejdere ihjel og fortrænger fattige bønder fra deres jord. Sojaen som er designet til at kunne tåle store mængder Atrazin(forbudt i DK) transporteres tværs over Atlanten til danske svin, og er så CO2 tung at det i flg. princippet om bæredygtighed ikke kan komme på tale, at anvende gylle-baseret biogas i DK. Fremover skal proteinrigt tilskudsfoder baseres på egenproduktion(f.eks.lucerne) og stadfæstes ved lov - Det ville automatisk nedbringe antallet af svin i DK. Og dermed kvælstofudledningen til vore fjorde og have.
Det er desuden vigtigt at biomassen, som anvendes skal dyrkes på arealer, der er uegnede til produktion af fødevarer - og ikke dyrkes således, at det lukker af for udsynet til vore åer og søer - der skal tages hensyn til skønheden i landskabet og adkomsten til naturen. En vision kunne være faste stier. Bål - og teltpladser langs åer og søer (allemandsret). Tilskud til vedligehold og renholdelse til kommunerne og friholde lodsejeren for udgifter. (arbejdspladser). I samme åndedrag bør det nævnes, at der er noget amoralsk og forkasteligt ved at afbrænde korn (brød) i pillefyret - og et noget arrogant signal til den verden, der ikke har så meget som vi.

Ad4) Bæredygtig produktions-etik og estetik - Det skal være til at holde ud at se og tænke på. Dyrene skal tildeles ordentlige staldfaciliteter, og fodres med egenproduktion. Det gælder for svineproduktion, malkekvæg, fjerkræ, og pelsdyr, at de alle skal have de mest optimale betingelser for røgt og trivsel - såsom tilstrækkelig plads at røre sig på. Derved kommer der balance i afgrøder og dyrehold. Ikke flere dyr end man selv kan producere føde til og sende ud i kredsløbet igen.

AD5) Bæredygtige/økologiske fødevare skal kvalitetsmærkes, på en sådan måde, at man kan se, hvordan de er blevet produceret. Køer på græs, svin og søer på marken. Har produktet haft et godt liv - skal det fremgå af mærkningen. Mærkningen skal henvise til produktionsmetode - også på traditionelt fremstillede fødevarer - f.eks. hvor mange gange er de blevet medicinerede i forløbet - eller hvor meget antibiotika har dette dyrs producent anvendt i forløbet - indberetninger fra dyrlæge.(vetstat)

Der er arbejdspladser forbundet med dette. Forskning og viden - produktudvikling - eksport - glade mennesker og dyr. Og sunde.